top of page

הנחיות מדיטציה מוקלטות

1. סריקת גוף (15 דק')

2. מודעות לנשימה (15 דק')

3. מודעות בתנועה (20 דק')

4. מדיטציית התכוונות אוהבת (15 דק')

5. מדיטציית ידיד.ת אמת (15 דק')

6. מודעות לזרימת החיים (20 דק')

7. נוכחות עם מצב מאתגר (15 דק')

8. מדיטציית מנוחה עמוקה (25 דק')

9. מדיטציית הר (10 דק')

10. מדיטציית אגם (10 דק')

אסף קידר סריקת גוף 15 דקות
00:00 / 15:12
אסף קידר מודעות לנשימה 15 דק
00:00 / 15:21
אסף קידר מודעות בתנועה 20 דקות
00:00 / 19:54
אסף קידר מדיטציית התכוונות אוהבת 15 דקות
00:00 / 15:03
אסף קידר מדיטציית ידיד.ת אמת 15 דקות
00:00 / 15:30
אסף קידר מודעות לזרימת החיים 20 דקות
00:00 / 20:10
אסף קידר נוכחות עם מצב מאתגר 15 דקות
00:00 / 15:11
אסף קידר מנוחה עמוקה 25 דקות
00:00 / 25:11
אסף קידר מדיטציית הר 10 דקות
00:00 / 09:39
אסף קידר מדיטציית אגם 10 דקות
00:00 / 09:30
bottom of page